Versionsnyheter energiberäkningsprogram

I detta avsnitt med versionsnyheter kan du läsa om nya funktioner i appen och följa utvecklingen av marknades bästa energiberäkningsprogram.

Renovation:

 • Graf med byggnadernas energiklass visas i Jämför-steget

 • Indata för CO2-utsläpp från byggnadens energianvändning är möjligt i Jämför-steget

 • Välj fler än en geometri och sammanfoga dem till en byggnad i Modellera från karta

Både Evaluation och Renovation:

 • Vid skapandet av en ny byggnad aktiveras BBR29 automatiskt i Standard-steget. Byggdelstyp anpassas efter vald användningsmall

 • Byggnadens energiklass enligt BBR29 skrivs ut

 • Naturlig ventilation i Standardkatalogen har bytt namn till Självdrag

 • Möjligt att Skapa alternativ av den aktiva byggnaden från alla steg i arbetsgången via den övre menyraden

 • Välj om spetsvärmen är el eller inte vid användning av värmepump i Uppvärmning-steget. Detta påverkar viktningsfaktorer i Standard-steget
 • Kryssrutorna för Eluppvärmning har flyttats från Uppvärmning-steget till steget för Solpaneler. De passar bättre där eftersom de avgör om elen från solpanelerna ska användas till eluppvärmning eller inte

Renovation:

 • Använd senaste versionen av kartverktyget i Modellera från karta vid skapandet av en ny byggnad, för att automatiskt generera byggnadens dimensioner utifrån kartan

 • Arbetsgången för att skapa alternativ av en byggnad har ändrats och det är nu enklare att jämföra besparingen av olika åtgärdsförslag i en byggnad. Användaren lägger till en eller flera åtgärder från en lista med vanliga energieffektiviseringsåtgärder. När byggnaden skapas uppdateras indatan automatiskt för respektive åtgärd

Både Evaluation och Renovation:

 • Sök efter byggnadens adress i den nya Sök-funktionen för att enkelt hitta byggnadens placering på kartan

 • Skapa mappar i Projekt-steget för att sortera dina projekt på ett smidigt sätt

 • Funktionen som delar upp byggnadens area för platta på mark i två delar beroende på transmissionens påverkan har förbättrats

Renovation:

 • Som ett komplement till Återbetalningstiden i Jämför finns nu indata och beräkning av Nettonuvärde för scenariona

 • Solel som exporteras till elnätet räknas som besparing vid beräkning av återbetalningstid och nettonuvärde

 • Dialogrutan för Editera fönsterandel via skapa ny byggnad är bredare för att möjliggöra editering av fasader med olika rotation

Både Evaluation och Renovation:

 • Indatadialogen för val av plats i Projekt har omarbetats. För att underlätta görs nu val av land innan klimatfil väljs

 • Det är möjlig att skapa en unik kopia av ett projekt för att snabba upp arbetet och kunna återanvända indata

 • Byggnader med solceller kan använda el från solcellerna till uppvärmningsbehovet

 • Export till elnätet aktiveras som standard när solceller läggs till i en byggnad

 • SFP för ventilationsaggregaten presenteras som indikator
 • Cirkeldiagramen för Avgiven och Tillförd energi kan visas som procent istället för kWh
 • Om språket i applikationen ändras, översätts namnet på föremålen från BIM Energy Standardkatalogen automatiskt

Uppdateringar i Rapport-steget:

 • U-värdet för byggdelar som tilldelas någon av byggdelstyperna platta på mark, källarvägg eller källargolv presenteras inklusive markens värmemotstånd
 • Energiposten Värmeavgivning från rör presenteras i tabellen Specifikation av energitillförsel
 • Byggnadens placering på kartbilden kan inkluderas
 • Användaren kan manuellt välja vilka indikatorer som ska presenteras i Jämför-steget
 • Indikatorn Primärenergital kan presenteras i Jämför-steget
 • Klimatfil för den nya normalårsperioden 1991-2020 kan väljas för 310 orter i Sverige
 • För att kunna utvärdera scenariots lönsamhet har Jämför-steget kompletterats med indata för beräkning av Besparingskostnad
 • Användning kan anges som årlig energi (kWh/m2/år) istället för effekt (W/m2)
 • Möjlighet att välja geografisk justeringsfaktor (Fgeo) från lista med kommuner
 • Kommentarer om beräkningen kan adderas till rapporten i fritext av användaren
 • För att enklare skilja på ytorna i Editera fönster markeras fasaden som för tillfället editeras i 3D-modellen
 • Egenskaper på vald konstruktion kan ändras direkt inifrån Proxy
 • Funktionen att exportera indatafil till VIP-Energy har utgått
 • Ny funktion för att dela projekt mellan användare vilket möjliggör att personer kan arbeta i samma projekt
 • Jämförsteget har kompletterats med uträkning av avskrivningstid för åtgärderna
 • Företagslogga kan inkluderas i den utskrivna rapporten
 • Avgiven och Tillförd energi är nya kategorier i ’Lägg till rapportinnehåll’ i rapportsteget
 • Cirkeldiagram med indikatorer kan läggas till i rapporten
 • Katalogen i ett aktivt projekt kan kompletteras med föremål från en annan befintlig katalog
 • Svenska klimatfiler för år 2020 och 2021 är tillgängliga
 • Vid byte av snäppintervall i ’Editera våningsplan’ anpassas rutnätet efter valt snäppintervall
 • Applikationen har kompletterats med informativa texter för att hjälpa användaren
 • Ny instruktionsfilm om Proxyfunktionen är tillgänglig bland de övriga instruktionsfilmerna

Proxy

 • Full flexibilitet att definiera byggdelarnas egenskaper genom att växla från 3D modellen till att aktivera Proxy-data för byggnaden och manuellt ange indata för byggdelarna
 • Ange area/längd/volym som matematiskt uttryck
 • Välja att automatiskt subtrahera fönsterarea från väggarea för att underlätta mängdning av byggdelar

Standard

 • Nytt steg i arbetsgången, Standard-steget, för att jämföra beräkningsresultatet mot de tillåtna kravnivåerna i BBR (primärenergital EP_pet, U_medel, installerad eleffekt)
 • Primärenergital som indikator
 • Nytt nyckeltal ‘Specifik energianvändning samt utskrift i rapporten
 • Möjligt med värmeåtervinning från spillvatten till uppvärmning av tappvarmvatten
 • Utskrift av årsmedelvärde av schema för att snabbt få en överblick över inmatningen
 • Ny funktion ‘Innerväggar’ för att få med påverkan av värmelagring i rumsskiljande väggar
 • Ny funktion ‘Sammansatt material’ för att göra en 3-dimensionell beräkning av materialegenskaperna för material bestående av både värmeisolering och reglar
 • Möjlighet att lägga in ‘Solceller’ i beräkningen och använda solel till byggnadens elförsörjning
 • Kunna använda ‘Uteluftsventiler’ för att förse byggnaden med uteluft vid frånluftsventilation och hålla undertrycket på en rimlig nivå
 • Nytt nyckeltal ‘Invändigt tryck’
 • Aktiverade resultatindikatorer sparas på användaren
 • Kompletterande avsnitt om materialegenskaper, konstruktioner och byggdelar i rapporten
 • Nytt steg i arbetsgången ‘Jämför’ – En jämförelse av energianvändningen för värme och el mellan olika byggnader i ett projekt genereras och kan skrivas ut
 • Toppeffekt el och värme tillagda som Nyckeltal
 • Välja om lufttäta mellanbjälklag ska användas i byggnaden
 • Modulen Catalog med möjlighet att anpassa egna kataloger att använda i projekt
 • Möjlighet att exportera resultatet till textfil för att undersöka vidare i Excel ex.
 • Utskrift av schema för användning och ventilationsaggregat i rapporten
 • Möjlighet att skriva över A-temp som genereras från 3D modellen och justera till exakt värde
 • Psi-värde och längder för köldbryggor genereras för källare
 • Nya värmepumpar från Bosch, IVT och Nibe i standardkatalogen
 • Fönster i standardkatalogen med solavskärmning enligt BEN
 • Fönster kan anges både som procentandel av fasad och som area
 • Möjlighet att ange ‘Övrig tid’ istället för veckodag vid uppbyggnad av schema för Användning och Ventilation
 • Generering av schema för användning och ventilation är kraftigt förbättrad med avseende på användarvänlighet och snabbhet
 • Möjlighet att välja från en dag till en annan vid generering av schema och ‘Timme från/till’ är ersatt med ‘Starttid/sluttid’ (klockslag)
 • Schemats årsvariation visas under ‘Detaljer’ med möjlighet att välja vilken vecka under året att visa
 • Snäppintervall 0,5 m i ‘Editera våningsplan’
 • Möjlighet att tilldela enskilda byggdelar annan konstruktion än den vald i typologin genom ‘Ändra enskilda byggdelar’
 • Kunna välja samma schema på både till- och frånluften
 • Engelsk version
 • Lägga till flera ventilationsaggregat med olika typer, egenskaper och driftschema
 • Funktion ‘Exportera till VIP-Energy’. Export av byggdelarnas area och konstruktion för vidare beräkning i VIP-Energy
 • Klimatfiler för 2018 och 2019 från Sveby/SMHI tillgängliga
 • ‘Kopia’ lägg till i namnet när ett föremål i katalogen kopieras
 • Möjlighet att skapa alternativ på typologi, användningsmall och ventilation vid ‘Skapa alternativä- ‘Alternativ’ läggs till i namnet på alternativet
 • Kunna beräkna med frånluftsvärmepump med gräns för lägsta avluftstemperatur
 • Ange ventilationsflöde på enheten l/s
 • Avluftstemperatur och rumstemperatur som indikatorer att använda i diagram för rapporten
 • Beräkna med källare
 • Koppling av bergvärmepump mot frånluftsåtervinning istället för bergkollektor
 • Dela byggnad med skrivrättigheter med annan användare
 • Skriver ut hur många timmar värmepumpen har varit ur drift pga hög/låg temperatur
 • Rapporten har kompletterats med indata för “Klimat”, “Byggnad”, “Uppvärmning”, “Kylning” och tabellen “Specifikation av energitillförsel
 • Nya indikatorer i kategorin “Elförsörjning” och “Processenergi”

Varför vänta? Ansök nedan för att ladda ner en testlicens eller boka en gratis visning i BIM Energy och kom igång med din resa idag!