Nya energidirektivet inom EU (EPBD) antaget

Den 12 april 2024 antog Europeiska rådet, som sista och avgörande instans inom EU, förslaget till nytt direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Vad som nu kommer att ske på EU-nivå är att det reviderade direktivet skall undertecknas och offentliggöras i unionens Official Journal, varefter direktivet kommer att vara fullt ut gällande i alla unionens stater.

Jämfört med det förslag till revision av EPBD som presenterades av kommissionen för drygt två år sedan är det nu antagna direktivet mindre detaljreglerande och flexibelt för fastighetsägare, och större ansvar läggs i stället på medlemsstaterna att reglera och underlätta för nödvändiga energieffektiviseringar i ländernas byggnadsbestånd. Huvudpunkterna i det reviderade direktivet:

Noll-utsläppsbyggnader till 2050

År 2030 skall alla nya byggnader vara noll-utsläppsbyggnader, och år 2050 skall EU:s hela byggnadsbestånd vara omvandlat till sådana.

Lägsta standarder för energiprestanda (MEPS – Minimum Energy Performance Standards)

Dessa standarder skall gälla enbart för byggnader som inte är bostadshus. Standarderna ska säkerställa att byggnaderna inte använder mer än ett visst mått av primärenergi per m2 och år. Kraven uttrycks som hur stora andelar av byggnadsbeståndet som måste ha vissa angivna energiprestanda till årtalen 2030, respektive 2033.

Färdplan för progressiv energirenovering

Medlemsstaterna skall upprätta nationella byggnadsrenoveringsplaner och se till att den genomsnittliga primärenergianvändningen för bostadshus reduceras med 16 % till år 2030 och 20-22 % till år 2035 jämfört med basåret 2020. Minst 55 % av reduktionen i energibehov skall åstadkommas med renovering av de 43 % av byggnaderna med sämst energiprestanda. Vidare skall medlemsstaterna erbjuda teknisk rådgivning och hjälp till finansiellt stöd till renoveringarna, speciellt till ekonomiskt sårbara hushåll.

Med tanke på att de nationella byggnadsrenoveringsplanerna inte behöver föreligga i fastfälld form förrän i december 2026 (se nedan) blir tiden alltså knapp för planering, genomförande och uppföljning av energirenoveringar till 2030, vilket talar för att fastighetsföretagen har mycket att vinna på att redan i dag planera för snara renoveringsinsatser.

Utfasning av fossila bränslen till byggnader

De nationella byggnadsrenoveringsplanerna skall innehålla en plan för utfasning av fossila bränslen för uppvärmning av byggnader till år 2040.

Solenergi och hållbar mobilitet

De nya reglerna ska säkerställa tillkomsten av lämpliga solenergiinstallationer i nya byggnader, offentliga byggnader och existerande icke-bostadshus som renoveras, och även möjlighet att ladda el-fordon i eller nära byggnader samt parkeringsplatser för cyklar.

Nya energidirektivet EU

Vad händer nu och framöver?

EU-direktivet skall vara genomfört i nationell lagstiftning inom två år. Om inte så kan kommissionen utdela sanktioner till medlemsstaterna. Enligt Tobias Walla, departementssekreterare på klimat- och näringslivsdepartementet, skall de svenska byggnadsrenoveringsplanerna vara framtagna till december 2026 och ett utkast ska föreligga i december 2025.

När det gäller finansiering av förestående energirenoveringar finns det, enligt Tobias Walla, redan EU-medel fonderade till renoveringsåtgärder, särskilt för de byggnader som har sämst energiprestanda, till exempel i EU:s sociala klimatfond och fonden för återhämtning och resiliens.

BIM Energy Renovation – den ultimata vägvisaren

Att planera för lyckade energieffektiviseringar innebär att klargöra de energitekniska och ekonomiska konsekvenserna av ett antal alternativa val av åtgärder och åtgärdskombinationer. BIM Energy Renovation erbjuder marknadens bästa och smidigaste verktyg till hjälp för dig att välja de bästa lösningarna för dina behov.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor