Se byggnads energiklass – ny funktion i BIM Energy Renovation

Ny funktion i BIM Energy Renovation är redovisning av byggnadens energiklass. Byggnadens primärenergital beräknas och jämförs mot kravnivåerna i BBR 29. Detta gör det möjligt att studera hur byggnadens energiklass ändras av olika renoveringsåtgärder.

Energiklass

En byggnads energiklass är relevant i EUs direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) för att bedöma i hur stor grad byggnaden är i behov av renovering för att nå nollutsläppsbyggnadsnivå.

BBR 29

En del i en byggnads energideklaration är att ange byggnadens energiprestanda. En byggnads energiprestanda anges from 1 januari 2019 som primärenergital (EPpet, se formel nedan). Primärenergitalet utgår från summering av byggnadens energianvändning för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och fastighetsel där varje energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, fossila bränslen) har en viktningsfaktor (VF). Dessutom tas hänsyn till byggnadens placering i landet via den geografisk justeringsfaktorn (Fgeo).

Dessa faktorer gör det möjligt att jämföra energiprestandan mellan olika byggnader oavsett energislag och geografisk placering. Denna summering divideras därefter med byggnadens uppvärmda golvarea (Atemp) för att få byggnadens energiprestanda [kWh/m2].

En byggnads primärenergital beräknas med formeln:

primary energy number

Det finns 7 energiklasser (A-G) för fastigheter och de utgår från krav på energiprestanda som gäller för nya byggnader som uppförs idag.

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre.

Krav på energiprestanda för en ny byggnad varierar mellan olika byggnadestyper (småhus, flerbostadshus eller lokaler) och nu gällande anges i BBR 29 (mars 2024).

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor