Renovering av skolbyggnad med BIM Energy

Optimizing School Building Renovation with BIM Energy

I denna fallstudie fördjupar vi oss i Mias roll som energistrateg på Futurum Fastigheter i Örebro AB, ett kommunalt fastighetsbolag helt ägt av Örebro kommun genom Örebro Rådhus AB-gruppen. Detta offentliga bolag fokuserar på att skapa utrymmen där barn och unga tillbringar en betydande del av sin tid.

Futurums fastighetsportfölj omfattar gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och andra fastigheter. Den senare kategorin inkluderar sex brandstationer och flera gruppboenden. Futurums övergripande mål är att utveckla hållbara egendomar och miljöer som uppfyller standarderna för barn. Detta innebär förvaltning och konstruktion av egendomar utformade för långsiktig hållbarhet.

Futurums totala fastighetsinnehav uppgår till cirka 400 000 kvadratmeter, där förskolor står för ungefär hälften av denna yta. Den återstående ytan fördelas ungefär enligt följande: grundskolor (30%), gymnasieskolor (2%) och andra fastigheter (12%).

Mia använde effektivt BIM Energy för att effektivisera energioptimeringsprocessen för ett skolrenoveringsprojekt. Projektet syftade till att avsevärt minska energiförbrukningen i skolbyggnaderna, och Mia utnyttjade framgångsrikt BIM Energy för att uppnå detta mål på ett effektivt sätt.

Projektöversikt:

Mias roll som energistrateg innebär att hitta praktiska lösningar för att förbättra energieffektiviteten i befintliga skolbyggnader i kommunen. Ett specifikt projekt handlade om att renovera en åldrande skolbyggnad med otillräcklig isolering, vilket ledde till ökad energiförbrukning, särskilt under hårda vinterförhållanden. Mia använde BIM Energy för att bedöma genomförbarheten av att lägga till isolering på byggnadens tak.

Utmaningar och mål

Den främsta utmaningen i detta projekt var att avgöra om det skulle vara kostnadseffektivt i det långa loppet att lägga till isolering på taket med tanke på byggnadens ålder och plats i en region med stränga vintrar. Mias primära mål var att bedöma energibesparingspotentialen för den föreslagna isoleringen.

Before

BIM Energy Schedule Result Before

After

BIM Energy Schedule Result After

Resultatet från BIM Energy före renoveringen:

BIM Energy Results Before
BIM Energy Results Before

Tidsplan för projekt:

Renoveringsprojektet tog cirka ett år att slutföra. Dock var Mias engagemang, som främst fokuserade på BIM Energys beräkningar, kortare.

Varför BIM Energy?

Mia valde BIM Energy på grund av dess användarvänliga gränssnitt och snabba beräkningar av energiförbrukning. BIM Energy erbjöd ett värdefullt verktyg för att bedöma befintliga byggnaders energieffektivitet, vilket gjorde det särskilt lämpat för projekt med äldre konstruktion.

Nyckelfunktioner hos BIM Energy:

Mia framhävde följande nyckelfunktioner hos BIM Energy som spelade en avgörande roll för att framgångsrikt slutföra projektet:

  • Snabbt och Användarvänligt: BIM Energys hastighet och användarvänlighet gjorde det till ett föredraget val för snabba energiberäkningar.
  • Byggmodul: Mia fann byggmodulen fördelaktig för att skapa exakta byggnadsrepresentationer, särskilt när det gäller befintliga byggnader av varierande ålder och konstruktion.

Integration i Arbetsflödet:

Mia nämnde att BIM Energy integrerades smidigt i hennes arbetsflöde, även om hon också nämnde att hennes verktygsanvändning främst var inriktad på energiberäkningar snarare än samarbete med konstruktionsingenjörer.

Effektivitetens påverkan:

BIM Energys effektivitet och snabbhet var nyckelfördelar, vilket möjliggjorde för Mia att snabbt och noggrant slutföra sina energiberäkningar, vilket i slutändan bidrog till projektets framgång

Kostnadsbesparingar:

The results after Renovation:

BIM Energy Results After
BIM Energy Results After
  • Uppdaterad Energiprestanda:
    Energiprestandan för skolbyggnaden förbättrades från 75,9 kWh/m² före renoveringen till 66,9 kWh/m² efter renoveringen. Specifikt minskade energin till uppvärmning från 67,0 kWh/m² till 57,9 kWh/m², vilket visar på en bättre värmeprestanda.
  • Uppdaterad Specifikation av Energiförsörjning:
    Den totala värmeleveransen minskade betydligt från 49 441,87 kWh (69,15 kWh/m²) före renoveringen till 42 989,33 kWh (60,12 kWh/m²) efter renoveringen. Värme levererad genom radiatorsystemet minskade också avsevärt från 47 384,49 kWh (66,27 kWh/m²) till 40 931,95 kWh (57,25 kWh/m²).

Renoveringsprojektet ledde till en trevlig förbättring av skolbyggnadens totala energieffektivitet. Bättre värmeprestanda och förbättrad kyleffektivitet visar på renoveringens och användningen av BIM Energys positiva inverkan på energianvändningen. Även om det fanns en liten ökning av elförbrukningen finns det en möjlighet att optimera elförbrukningen för en mer miljövänlig och effektiv lösning.

Dessa resultat efter renoveringen understryker vikten av kontinuerlig övervakning och justeringar av byggnadens energisystem för att säkerställa bättre prestanda och långsiktig hållbarhet.

Användning av BIM Energy i framtiden:

Mia uttryckte sin avsikt att fortsätta använda BIM Energy för framtida projekt och betonade verktygets värde för att bedöma och förbättra energieffektiviteten hos befintliga byggnader.

Slutsats:

Denna fallstudie belyser hur BIM Energy kan stärka energistrateger som Mia för att effektivt bedöma och förbättra energieffektiviteten hos befintliga byggnader.

BIM Energy var viktigt för att uppnå energikostnadsbesparingar för skolrenoveringsprojektet med sitt användarvänliga gränssnitt och snabba beräkningar. Mias positiva erfarenhet och avsikt att fortsätta använda verktyget för framtida projekt visar dess värde inom området energioptimering.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor