Sveriges Allmännytta klargör konsekvenserna av kommande energirenoveringskrav

Flerbostadshus -kommande energirenoveringskrav

Sveriges Allmännytta, ”Allmännyttan”, är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag i vårt land. Antalet bostäder i allmännyttan är närmare en miljon – nästan 20 % av alla bostäder i Sverige, således ett mycket stort fastighetsbestånd och därtill med god statistik över beståndet. När Sveriges Allmännytta i ett projekt klargör konsekvenserna av kommande energirenoveringskrav enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och belyser olika utmaningar och möjligheter, innebär det att mycket viktig generell kunskap om energirenoveringar i allmänhet för beståndet av bostäder i stort kommer fram.

I en analys av allmännyttans bostadsbestånd har man, huvudsakligen baserat på energideklarationer, kunnat dela in det nuvarande beståndet i de olika energiklasserna A – G.

Blog_Allmannyttan_figure_1

Enligt EPBD ska varje medlemsstat fastställa en plan för hur bostadsbeståndet som helhet ska nå nollutsläppsbyggnadsnivå till år 2050. Allmännyttan tolkar i detta projekt nivån som nybyggnadsenergiprestanda. Med denna energianvändningsnivå som mål och energiklasstatistiken över beståndet som bakgrund, har man kunnat komma fram till antalet bostäder med olika grader av renoveringsbehov.

Blog_Allmannyttan_figure_2

Med de olika åtgärdsnivåerna menar man:

  • Ingen åtgärd

Inga energiåtgärder behövs i nutid

  • Mindre åtgärder

Injusteringar, korrigeringar av fel och brister samt mindre åtgärder (exempelvis tilläggsisolering av vindsbjälklag)

  • Omfattande åtgärder

Mindre åtgärder enligt ovan, samt omfattande åtgärder för klimatskärm och installationer

  • Mycket omfattande åtgärder

Djuprenovering av hela klimatskalet samt byggnadens tekniska system
De olika energirenoveringsgrupperna kostnadsberäknades därefter och de totala renoveringskostnaderna per lägenhet bedömdes sålunda:

Energirenoveringsgrupp Renoveringskostnad (kr/lgh)
Ingen åtgärd 0
Mindre åtgärder 100 000
Omfattande åtgärder 750 000
Mycket omfattande åtgärder 1 900 000

Den totala energirenoveringskostnaden för alla Allmännyttans 874 000 bostäder, där någon form av åtgärder behöver sättas in, blir 565 miljarder kronor, ett ansenligt belopp i storlek med halva budgeten för utgifter i Sveriges statsbudget för år 2022.

Kostnaderna är av olika slag: Energirenovering 35 %, övriga nödvändiga kostnader föranledda av energirenoveringen 45 % och moms 25 %.

Rapporten från Allmännyttan belyser de omfattande kostnader som EU-direktivet kommer att medföra. Vad som inte uppmärksammas i rapporten är att energirenoveringar även leder till minskade driftskostnader. Med hjälp av BIM Energy Renovation kan du beräkna de finansiella konskevenserna av energirenoveringar med hänsyn tagen till både initial investeringskostnad, löpande kostnader och positiva effekter från minskade driftskostnader. Vedertagna metoder som pay-back och nettonuvärdesmetoden används för att beräkna de finansiella effekterna.

Att hitta optimala lösningar och göra rätt vid energirenoveringar i fastighetsbestånden i landet kräver bra beräkningsverktyg. BIM Energy Renovation är det IT-verktyg som optimerar såväl tekniska lösningar som den ekonomiska lönsamheten!

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor