Fördelarna med att använda BIM Energy till energideklarationer

En energideklaration är en rapport där byggnadens befintliga energianvändning presenteras. Den innehåller även förslag på energibesparande åtgärder och dess potential. BIM Energy kan hjälpa dig att ta fram pålitliga beräkningar för både energi- och kostnadsbesparing av åtgärderna.

Det finns flera generella fördelar med att ha en översyn av energianvändningen i sin fastighet:

 •  Möjlighet att sänka energikostnader och minska beroendet av externa energikällor
 •  Minska utsläpp av koldioxid
 •  Minska verksamhetens miljöpåverkan och öka medvetandet om hållbarhet
 •  Öka byggnadens och installationernas livslängd

För den enskilda fastigheten finns det också många fördelar med en energideklaration:

 • Beräkna den potentiella energi- och kostnadsbesparingen av olika renoveringsåtgärder
 • Minimera avfall, öka effektivitet och minska energitillförsel
 • Öka byggnadens ekonomiska värde

Varför ska du använda BIM Energy vid arbete med energideklarationer?

Första steget för att få en överblick över byggnadens energiprestanda är att samla in data och analysera den historiska energianvändningen.

Denna data saknar ofta uppdelning mellan olika energiposter utan är istället mätt gemensamt för el till uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, verksamhetsel, el till kylmaskin etc.

Det naturliga valet för att åstadkomma denna uppdelning är att utföra en energiberäkning för att få en fullständig energibalans av byggnaden.

Med BIM Energy har du möjlighet att utföra denna typ av analys och få ett detaljerat resultat över byggnadens energianvändning.

Beräkna energibesparing med BIM Energy

Nästa steg när du har en fullständig bild av byggnadens energianvändning är att utreda lönsamheten för de energibesparande åtgärderna.

 •  Börja med att bygga upp en energimodell i BIM Energy utifrån byggnadens nuvarande förutsättningar
 •  Gå igenom arbetsflödet steg-för-steg och lägg in indata för klimatskal, byggnadens internlaster, drift, ventilation, uppvärmning, kylning, ev solceller
 •  Skapa därefter alternativ av byggnaden med olika renoveringsåtgärder
 •  Jämför energianvändningen mellan de olika alternativen för att se deras respektive energibesparing och kunna utreda potentialen
 •  Energibesparingen av åtgärderna kan slutligen inkluderas i energideklarationen och presenteras som olika åtgärdsförslag

Kontakta oss om du vill få mer information om hur BIM Energy kan hjälpa dig med dina energideklarationer, få en visning i programmet eller två veckors gratis testperiod för att själv bekanta dig med arbetsgången

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor