Energiberäkning – Tolkning av resultatet

När energimodellen är uppbyggd med all indata om byggnaden är nästa steg att tolka resultatet från din energiberäkning.I denna artikel kommer vi detaljerat gå igenom de olika resultatposterna.

Energibalans

Energibalansen beräknas timme för timme under året och den är uppdelad på Avgiven enegri och Tillförd energi.

Resultatet från energibalansberäkningen presenteras som indikatorer där varje indikator ingår i en kategori av indikatorer. Två exempel på kategorier av indikatorer är Värmeförsörjning (kWh/år) och Specifik värmeförsörjning (kWh/m2/år). De indikatorer som du vill ha extra koll på under beräkningens gång kan aktiveras och skrivas ut på höger sida i applikationen, se bild nedan.

Alla indikatorer finns tillgängliga som tim-, dygns., vecko-, månads, eller årsvisa värden. Med den olika tidsupplösningen av indikatorerna kan du sedan skapa dina egna grafer och addera till rapporten. Indikatorerna kan antingen plottas som funktion av tiden för att se den årliga variatrionen eller som funktion av utetemperaturen för att se effektsignaturen. Det är även möjligt att exportera resultatet till en .txt fil för att studera vidare i Excel ex.

Byggnadens energianvändning

Uppvärmning

Indikatorerna för Uppvärmning kallas Värmeförsörjning från värmepump eller Värmeförsörjning om annan värmekälla än värmepump används (fjärrvärme eller direktverkande el ex). Uppvärmningen till byggnaden är uppdelat på värmesystem (rumsluft), ventilation eller tappvarmvatten.

Används värmepump i beräkningen kan både Värmeförsörjning från värmepump och Värmeförsörjning finnas i resultatet. Indikatorn Värmeförsörjning avser i det fallet uppvärmning som värmepumpen inte kan leverera. De timmar under året då värmepumpen inte kan förse byggnaden med tillräckligt mycket uppvärmning behövs någon form av spetsenergi utöver värmepumpen. Dessa båda indikatorer summeras i indikatorn Summa värmeförsörjning.

Kylning

Kyölbehovet kan vara antingen i rumsluften eller tilluften, beroende på om börvärdet för kylning avser rumstemperatur eller tilluftstemperatur. Kylning på grund av kondensering av fukt presenteras som Latent kylning.

Elförsörjning

Olika indikatorer för elförsörjning kommer genereras beroende på de tekniska installationerna i byggnaden. El till ventilationsfläktar, cirkulationspump värme/kyla, kylmaskin eller värmepump. Processenergi används som ett samlingsnamn för Verksamhetsenergi och Fastighetsenergi. Processenergi är också elanvändning inom byggnaden men då denna kategori inte genereras från något av systemen ventilation/uppvärmning/kylning presenteras den som en egen kategori.

Om du vill veta mer om energiberäkningsverktyget BIM Energy eller själv testa att beräkna i programmet kan du fylla i formuläret nedan för en 2 veckors gratis testperiod.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor